Polityka Prywatności i RODO

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U.2018.1954 r. poz. 1907).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.
1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie (serkorycinski.com); (zwanych dalej: „Serwisem”).
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Gospodarstwo Rodzinne Gremza Agnieszka Gremza z siedzibą w 16-140 Korycin, Szumowo 10, NIP: 5451512414, REGON: 200420316, adres poczty elektronicznej: gremza@op.pl, numer telefonu kontaktowego +48 85 721 93 23 (opłata standardowa zgodnie z taryfą operatora) – zwana dalej „Administrator”.
1.3. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym w celu:
1.3.1.Realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na wykonanie usługi/produktu znajdującego się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznego ze względu na realizację zamówienia.
1.3.2.Rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
1.3.3.Realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
„Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.”
Zakres maksymalny (1.2.1., 1.2.2., 1.2.3.): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP lub odpowiednik) Usługobiorcy.
1.3.4. Statystycznym, badawczym;
1.3.5. Informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Zakres maksymalny: imię, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
1.3.6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP lub odpowiednik) Usługobiorcy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.
1.4. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika
2.1.Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.
2.1.1.Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis (serkorycinski.com).
2.1.2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analitics, Google Adwords, Google AdSense, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA).Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
2.1.3. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
2.1.4. Zebrane w wyżej opisany sposób dane bierne są zbierane jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.2. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.2.1.W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jego wypełnienie podając dane nazwa firmy lub imię, adres e-mail, numer telefonu. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem celem złożenia oferty handlowej, a w przypadku nawiązania stosunku cywilnoprawnego – do realizacji zamówienia. Dane nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia, świadczących usługi pocztowe i kurierskie, usługi związane z udzieleniem praw do serwera hostingowego, domeny internetowej lub certyfikatów bezpieczeństwa. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.

2.2.1.1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika, chyba, że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownikowi przysługuje również prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.2.1.2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy z Umowy Stron wynika obowiązek Wykonawcy do zapewnienia własnego serwera, domeny i certyfikatów, odmowa podania danych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie umowy.

2.2.1.3. Wykonawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane Użytkownika nie są profilowane.

2.2.3. Serwis umożliwia kontakt z Serwisem za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz imię, adres e-mail, numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

2.2.4. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy na adres e-mail: (gremza@op.pl) wysłać prośbę o zmianę lub usunięcie danych.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
– realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
– dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);
– zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;
– prawidłowego funkcjonowanie Serwisu;
– personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.
– remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (kliknij w link):
– w przeglądarce Chrome
– w przeglądarce Firefox
– w przeglądarce Internet Explorer
– w przeglądarce Opera
– w przeglądarce Safari
– w przeglądarce Microsoft Edge

4. Zabezpieczenia
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U.2018.1954, poz. 1907)., a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (t.j. Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu certyfikat SSL.
Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Zmiany w polityce prywatności
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.

6. Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy wysyłać na adres: (gremza@op.pl). Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektroniczne.